New Babylon

Vanaf 1956 presenteerde de kunstenaar Constant (voluit Constant Anton Nieuwenhuys) ruimtelijke constructies en architectuurstudies als onderdeel van New Babylon, een plan voor de stad van de toekomst. Constant gaat ervan uit dat de produktie later volledig geautomatiseerd zal zijn, zodat de mens een overvloed aan vrije tijd zal krijgen. New Babylon is een omgeving die een stimulerende werking heeft op het creatieve vermogen van de mens; het maakt hem tot homo ludens. 

New Babylon is opgebouwd uit een onbepaald aantal sectoren die zich naar alle richtingen voortzetten. De grootte van een sector kan variŽren van 5 tot 15 of 20 hectare, bij uitzondering zelfs nog meer. Deze sectoren zijn zo op elkaar aangesloten, dat zij een samenhangend patroon vormen, van een zeer open, netvormige structuur. Resten landschap, landbouwgrond en natuurparken worden door de bebouwing ingesloten.

sector Amsterdam

Constant geeft zijn visie op de toekomst weer in maquettes, schilderijen, tekeningen, grafiek en teksten; zijn ideeŽn hebben invloed gehad op de provo-beweging.

De sectoren bevinden zich ongeveer 16 meter boven de grond en laten de bodem bijna geheel vrij voor het snelverkeer. Het verkeer beschikt over een wegenstelsel dat onafhankelijk van de bebouwing verloopt en zowel de sectoren als de open gebieden langs de kortste weg met elkaar verbindt. Men kan verscheidene typen bovengrondse bebouwing onderkennen, al naar de geologische gesteldheid: ophanging in een metselconstructie, of ondersteuning door pijlen, blokken, spanten en natuurlijke bodemuitsteeksels, zoals rotsen. Bij sommige sectoren is de bebouwing gedeeltelijk tot de bodem doorgetrokken en fungeert zij als draageonstructie voor de rest. 

In de regel streeft men naar zeer grote overspanningen, onder andere door het gebruik van lichte materialen in de bovenbouw. Alle sectoren bestaan uit verscheidene lagen uitgestrekte 'vloeren', die door middel van lichte mobiele constructiedelen (wanden, schotten, tussenvloeren, trappen) in kleinere ruimten kunnen worden onderverdeeld. Naast deze variabele ruimteverdeling bevat iedere sector bovendien een of meer permanente constructies die als woonhotel zijn ingericht en plaats bieden aan een aantal vaste bewoners (al naar de afmeting van de sector) en ook aan tijdelijk verblijvende, zwervende New BabyloniŽrs. 

De sectoren zijn afgedekt met terrassen die promenades, startbanen voor vliegtuigen, helihavens en sportvelden kunnen bevatten.

De produktie van gebruiksgoederen vindt plaats in volledig geautomatiseerde fabrieken welke, zo mogelijk, ondergronds zijn ingericht, met het oog op stralings- en andere gevaren. De distributie van goederen verloopt via transportbanden naar de sectoren, verder naar centrale verkoopautomatieken die zich in de grotere sectoren bevinden. Het evenwicht tussen produktie en afname wordt door een elektronische regelapparatuur in stand gehouden.
Een airconditioningsysteem zorgt voor een constante luchtculatie, temperatuurregeling, vochtigheidsgraad, enzovoort. De afgewerkte lucht wordt afgevoerd via een buizenstelsel dat rondom de sectorgrens een permanente luchtstroom in stand houdt, die de sector van de omringende buitenlucht afsluit. Bij uitvallen van de airconditioning wordt het contact met de buitenlucht vanzelf hersteld.

De binnenruimte van de sectoren wordt collectief gebruikt. Men zou de functie van deze ruimte kunnen vergelijken met die van de kathedraal in het pre-machinale tijdperk, of, beter nog, met een forum, een marktplaats, een jaarmarkt. 

Deze vergelijkingen schieten echter alle op ťťn belangrijk punt tekort: de sociale ruimte van New Babylon heeft geen beredeneerbare nuttigheidsfunctie. De sociale ruimte van New Babylon is een artistiek medium, de eigenlijke materie van de New-Babylonische cultuur. New Babylon is ťťn onmetelijk labyrint. Iedere ruimte is tijdelijk, niets wordt herkend, alles is ontdekking, alles verandert, niets kan dienen tot oriŽntatie. De desoriŽntatie is wezenlijk voor de New-Babylonische levenswijze. Ze is een belangrijk middel om een psychologische ruimte tot stand te brengen, die vele malen groter is dan het werkelijke oppervlak. New Babylon moet immers aan meer mensen onderdak verschaffen dan er op de aardbodem plaats voor is.

De New-BabyloniŽr is een nomade uit drang naar spanning, naar avontuur, naar intensivering van zijn leven. Zijn materiŽle vrijheid bevrijdt hem van de sleur, maakt hem afkerig van gewoonten. Zijn leven is als een voortdurende hersenspoeling: hij weet nooit wat komen gaat, hij kent nimmer de ruimte die hij betreedt, maar zijn komst alleen reeds kan de sfeer veranderen. 

De meest uiteenlopende middelen, zowel technische als natuurlijke, kunnen bij het ontstaan van de sferen een rol spelen. Men doorkruist koele en donkere ruimten, warme, lawaaiige, kakelbonte, helverlichte, sombere, lage, verstikkende ruimten, natte, winderige ruimten onder de blote hemel, obscure gangen en stegen, misschien een grot van glas, een dwaaltuin, een vijver, een windtunnel, maar ook ruimten voor cinematografische spelen, voor radiofonische spelen, voor psychologische spelen, wetenschappelijke spelen of erotische spelen, en ruimten voor isolement en rust. Men kan ook dagen of uren zwerven door de parken en landschappen die door de sectoren worden ingesloten. Of bovenop de terrassen een helikopter nemen naar de overkant. Hoever men ook zal gaan, men vindt overal onderdak in de gemeenschappelijk geŽxploiteerde woonhotels.
sector Parijs
Constant over zijn New Babylon:

'Als het project dat hier in enkele grote lijnen geschetst wordt, zou worden beschouwd als een fantastische droom, moet men wel bedenken, dat het, technisch bezien, uitvoerbaar geacht moet worden, dat het, uit menselijk oogpunt bekeken, bevredigender is dan de omstandigheden waarin de mens nu meestal leeft, dat het, in sociaal opzicht, waarschijnlijk onontkoombaar is. De mensheid als geheel leeft ver beneden de mogelijkheden die reŽel voorhanden zijn. Hoelang nog zal men dit schandelijke feit accepteren? De bestaande mogelijkheden zullen onherroepelijk benut worden, dat is slechts een kwestie van tijd. Degenen die, uitgaande van een versleten moraal, het leven in New Babylon wensen te beschouwen als een amusement en de creatieve waarde ervan onderschatten, moeten eens denken aan de ontelbaren wier verblijf op aarde geen andere betekenis heeft gekregen dan het verdienen van een plaats in een denkbeeldige hemel. Als wij daaraan denken en als wij denken aan de fictie van eeuwigheidswaarde die de kunst in vroegere perioden moest rechtvaardigen, kunnen wij het leven van de New-BabyloniŽr slechts zien als een bevrijding van de mens, van de in wezen creatieve mens die zijn leven heeft te maken en niets anders.'

Samenstelling van het bronmateriaal voor de vaklokalen uitsluitend en alleen ten behoeve van de vak ckv-1 uit het algemeen deel  voor havo en atheneum en het vak ckv vmbo en de kunstvakken uit het profiel C&M. (CKV 2/3 en tehatex) en uit de onderbouw het vak beeldende vorming. Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. Bron Bouwmeesters van morgen. Beljon Amsterdam 1964

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten, afbeeldingen ed? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij helaas niet geven.

02-05-2010 digischool