De kunstvakken vanaf 2007 

Last update 06-06-2007 


 
HAVO profiel CM VWO profiel CM
Verplicht mvt 400 verplicht wi A (AB) 480
  geschiedenis 320   geschiedenis 480
ma keuze ak 320 ma keuze ak 440
  ma 320   ma 440
  ec 400   ec 480
cult keuze kunstvak 320* cult keuze kunstvak 480*
  filosofie 320   filosofie 480
  mvt 400   mvt of 480
        klassieke taal 600

* Bij havo gaat het aantal slu's omlaag van 360 naar 320. Het vak CKV 2/3 wordt voor het theoretisch deel (CKV-2) afgesloten met een CSE. Inhoudelijk vinden er kleine veranderingen plaats. Kunst en esthetica komt erbij. Naast Massa en moderne is er 1 wisselend onderwerp. Het eerste CSE vindt plaats in 2009.

* Bij vwo blijft aantal slu's gelijk. Het vak CKV 2/3 wordt voor het theoretisch deel (CKV-2) afgesloten met een CSE. Inhoudelijk vinden er kleine veranderingen plaats. Naast Massa en moderne zijn er 2 in plaats van 3 wisselende onderwerpen. Het eerste CSE vindt plaats in 2010.

* Op dit moment is het mogelijk de ckv2,3-programma’s te splitsen en leerlingen te laten kiezen uit ckv2 (het theoretische gedeelte van het vak) en ckv3 (het meer praktische gedeelte van het vak). Vanaf 2007 is dit niet meer mogelijk: de ckv2,3-vakken heten dan Kunst (met een toevoeging beeldend, muziek, dans of drama) en zijn niet meer splitsbaar.

Wellicht goed om te weten: de Bespiegeling (EPN) verschijnt mei/juni 2007 met herzien materiaal voor Kunst (CKV2), toegesneden op de nieuwe situatie.

De profielkeuze in het schooljaar 2003/2004 naar geslacht.

HAVO VWO
VRIJE DEEL KEUZE 320 

EXAMENVAK

VRIJE DEEL KEUZE 440

EXAMENVAK

  VRIJ 320     VRIJ 440  

Het cijfer voor kunst (algemeen) telt zelfstandig mee in de slaag/zakbeslissing en kan eventueel een onvoldoende in profieldeel of gemeenschappelijk deel compenseren (of zelfs een onvoldoende combinatiecijfer!).

Er is wel enige tijd sprake van geweest dat het zou opgenomen worden in het combinatiecijfer. Het is immers maar een klein vak. Waarom uiteindelijk is besloten om het niet op te nemen in het combinatiecijfer is wellicht dat de onderdelen in het combinatiecijfer allemaal met een schoolexamen worden afgesloten en kunst (algemeen) als los vak wordt alleen met een centraal examen afgesloten (helemaal geen schoolexamen dus!). Of wellicht is de reden dat het combinatiecijfer toch al ingewikkeld genoeg is door de verschillende keuzes die scholen kunnen maken en dat kunst (algemeen) als het al ergens los wordt aangeboden, waarschijnlijk door slechts heel weinig leerlingen gekozen gaat worden en het combinatiecijfer op die scholen er voor die leerlingen dan anders uitziet, wat weer onnodig tot scheve ogen kan leiden.

Het vak Kunst (algemeen) heeft een centraal examen dat gelijk is aan het centrale examen van de andere “Kunstvakken”.  

Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de cijfers voor de kleine onderdelen. Dat zijn in ieder geval het profielwerkstuk en maatschappijleer (en op het vwo bovendien anw). Maar door eigen schoolkeuzes kunnen ook de beoordelingen voor kcv, literatuur en godsdienst/levensbeschouwelijke vorming (de bijzondere scholen mogen er voor kiezen dit onderdeel te beoordelen met een cijfer) onderdeel uitmaken van het cijfer.

Belangrijkste positieve verschilpunten:

Belangrijkste negative verschilpunten:

Wat moet?

Wat mag?

Wat mag niet?

De school mag de leerling in principe aanbieden als keuze examenvak in het vrije deel een tweede kunstvak te volgen.

Als leerlingen twee kunstvarianten in hun pakket kiezen, dan is er sprake van overlap in de programma’s (namelijk de algemeen theoretische gedeeltes in beide programma’s, dat wat nu ckv2 is). De school kiest in dat geval zelf voor vervangend programma in de geest van het examenprogramma, met een omvang van de overlap (circa 200 uur op het vwo en 160 uur op de havo). Dat vervangend programma kan zowel praktisch als theoretisch van aard zijn of een mix van beide.

BRON: http://www.tweedefase-loket.nl/doc/Beslispunten2007-def.pdf 


De verschillende varianten ckv 2,3 gaan heten: 

En verder:

In het vrije deel kan de school een vak aanbieden dat we CKV3+ noemen. Zonder CKV 2. De leerlingen, die dat mogen kiezen hebben namelijk al CKV2 in het CM profielvak CKV2/3.  

CKV3 + is dus beeldend, muziek, drama of dans zonder CKV2 maar wel met hetzelfde aantal SLU als CKV2 en 3 samen. Dat moet, want een vak in het vrije deel moet een bepaalde omvang hebben. CKV3 alleen zou dan te klein zijn. Vandaar CKV3+, met zelfde aantal uren als CKV2/3. Alleen in de vrije ruimte, alleen als leerling al een andere CKV2/3 variant heeft gekozen.

Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze invulling geven aan dat + deel: 

Scholen hoeven het natuurlijk niet aan te bieden.  

Daarnaast blijven ook de traditionele kunstvakken bestaan. Ook hun benamingen worden waar nodig gemoderniseerd: muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving. Een en ander is overeenkomstig voorstellen die zijn gedaan door de samenwerkende organisaties van de leraren in de kunstvakken.

Nieuw overzichtsschema Havo

Nieuw overzichtsschema Vwo


CSE = centraal schriftelijk examen   SE = school examen   CPE = centraal praktisch examen

KUNSTVAKKEN  Theorie Praktijk Havo 320 slu Vwo 480 slu
*Kunst (algemeen) CSE ckv 2   120 200
Kunst (bv/mu/dr/da)  CSE ckv-2 SE ckv 3 320 480
Kunst + (bv/mu/dr/da)    SE ckv 3+ 320 480
Muziek CSE mu SE mu 320 480
Tekenen CSE tehatex SE/CPE bij vwo 320 480
Handvaardigheid CSE tehatex SE/CPE bij vwo 320 480
Textiele werkvormen CSE tehatex SE/CPE bij vwo 320 480

* Kunst (algemeen, was ckv 2) mag alleen opgevoerd worden in het geheel vrije deel. Dit geldt ook voor ckv 3.


De kunstvakken in het verplichte deel

Veranderingen:

HAVO VWO
Verplicht deel  CKV 120 Verplicht deel  CKV of KCV 160
CA   6     8

06-06-2007 10:28:21