Encyclopedie van Isidorus van Sevilla.

EncyclopedieŽn en (wereld)kronieken. 

EncyclopedieŽn werden samengesteld door het nauwgezet overnemen uit gezaghebbende geschriften. Het belangrijkste voorbeeld is de grote encyclopedie van Isidorus van Sevilla, de Etymologiae, voltooid omstreeks 600. Dit werk was omstreeks 1150 de vraagbaak bij uitstek op alle gebieden van kennis. Daarin was zo ongeveer alle kennis samengevat die in de vroege Middeleeuwen bekend was.

Isodorus werd omstreeks het jaar 560 bij Sevilla in Spanje geboren uit een gezin van vijf kinderen. Nadat zijn vader gestorven was, werd hij door zijn broer Leander opgevoed. Hij geldt als de voornaamste man van de Spaanse kerk van zijn tijd. Hij stond bekend voor zijn uitgebreide kennis en zijn bestuurlijke kwaliteiten. Hij stichtte scholen en bibliotheken voor de opleiding van priesters.

Isidorus van Sevilla biedt zijn zuster Florentina een exemplaar aan van zijn boek "Contra Judaeos" (Tegen de Joden) Handschrift rond 800.

In de vroege Middeleeuwen was de wetenschappelijke kennis zeer beperkt. De schaarse kennis uit de klassieke Oudheid die bewaard was gebleven, bevond zich in kloosterbibliotheken. Het was een zeer kostbaar bezit, dat door geestelijken werd beheerd en eventueel doorgegeven. Dit laatste deden ze door oude handschriften zorgvuldig te kopiŽren.

Gezaghebbende geschriften waren geschriften waaraan niet te twijfelen viel.

Vele wetenschappelijke werken heeft hij weten bijeen te brengen en deze gegevens gebundeld tot een geheel. De bekendste werken van hem zijn "Etymologiae", een soort encyclopedie die handelt over de zeven vrije kunsten (meetkunde, muziek, rekenkunde, sterrenkunde, de redeneerkunde, de spraakkunst en de spreekkunst). Verder schreef hij alles over godsdienst, wereldgeschiedenis, de wetten, geneeskunde, planten, hierarchie, aardrijkskunde, krijgskunst, akkerbouw, kleding, theater en de "Chronica Majora", waarin de jaren vanaf de schepping der wereld tot  het jaar 615 inhoudelijk beschreven worden.Hij schreef de geschiedenis van de West-Goten en de Vandalen. Alle kennis die hij bezat werden door hem op papier gezet. Een indrukwekkend werkstuk voor die tijd.

Wat in deze werken stond, werd als waarheid beschouwd, ook als bepaalde gegevens in strijd waren met de eigen waarneming. Het voornaamste gezaghebbende geschrift was 

  • de bijbel

  • (Wetenschappelijke) werken uit de klassieke Oudheid

  • Religieuze werken, bijvoorbeeld de geschriften van vroeg-christelijke theologen, de kerkvaders zoals Augustinus en HiŽronymus

In het jaar 1998 werd hij door paus Johannes Paulus II benoemd tot patroon van de internetters. De moderne verkondiging van het geloof.

Samenstelling bronmateriaal ten behoeve van het nieuwe vak ckv-2 voor havo en vwo in het profiel C&M..  Meewerken aan deze site? Opsturen via e-mail is voldoende. 

Is er zonder uw toestemming en zonder bronvermelding gebruik gemaakt van uw teksten? Onze verontschuldigingen hierover. Laat het ons weten en wij geven een juiste bronvermelding of halen het materiaal van internet. Een financiele vergoeding kunnen wij niet geven: het Nederlandse onderwijs is een kale kip en daar valt dus niets te plukken. 


02/17/2018 update SG Groenewald