Algemene voorwaarden trainingen KunstELO op www.kunstelo.nl en se.kunstelo.nl

 • Heeft u vragen of producten of diensten van KunstELO dan kunt u met ons contact opnemen via de website .
 • Na afloop van Digischool trainingen voor docenten vullen deelnemers een evaluatieformulier in. Indien evaluaties daartoe aanleiding geven zullen passende maatregelen worden genomen, zowel naar de inhoud van de training als naar de deelnemers.
 • Studiematerialen die tijdens of ten behoeve van de cursussen worden verstrekt zijn eigendom van Digischool en mogen niet worden vermenigvuldigd of voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Intellectueel eigendom: Het gebruik van de (openbare) informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Digischool is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Digischool.
 • CURSUS KUNSTELO VOOR DOCENTEN

  1. Docenten kunnen zich aanmelden voor de cursus ELO voor de Kunstvakken. Deze cursus wordt verzorgd door de docent Kunstvakken van Digischool.
  2. Na aanmelding ontvangt u een factuur à 250 euro (ex. BTW) en eventueel 150 euro (ex. BTW) voor iedere collega van dezelfde school. Deze kosten zijn inclusief alle materialen.
  3. U dient deze factuur binnen 2 weken na datum factuur te betalen. Indien u niet op tijd betaalt, ontvangt u een herinnering. Omdat er kosten gemaakt worden voor het organiseren van de cursus dient de factuur in alle gevallen betaald te worden. Bij ziekte of afmelding schuift uw aanmelding door naar de volgende cursusdatum of wordt, indien dit niet mogelijk is, de online cursus aangeboden.
  4. De cursus wordt in beginsel twee maal per jaar op zaterdag georganiseerd op de volgende locatie:
   Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch
   Mercatorplein 2
   's-Hertogenbosch
  5. Indien er minder dan 10 deelnemers voor een cursus zijn, vervalt de cursus. Uw aanmelding schuift dan door naar de volgende cursusdatum of u ontvangt de online cursus.
  6. Een week voor aanvang van de cursus ontvangt u een herinnering en een routebeschrijving.
  7. De cursushandleiding wordt voor aanvang van de cursus uitgedeeld. U ontvangt dan tevens een account waarmee u gedurende een schooljaar als docent toegang krijgt tot de online omgeving voor de Kunstvakken (KunstELO).

  ONLINE CURSUS KUNSTELO VOOR DOCENTEN

  1. Docenten kunnen zich aanmelden voor de online cursus ELO voor de Kunstvakken. Deze cursus wordt online aangeboden en bestaat uit filmpjes en te maken opdrachten in een persoonlijke oefenomgeving. Deze online omgeving wordt gedurende dertig dagen beschikbaar gesteld
  2. Na aanmelding ontvangt u een factuur à 250 euro (exclusief 9% BTW). Collega's van dezelfde school krijgen 100 euro korting en betalen dan 150 euro (exclusief 9% btw). Deze kosten zijn inclusief alle materialen.
  3. U dient deze factuur binnen 2 weken na datum factuur te betalen. Indien u niet op tijd betaalt zal een herinnering gestuurd worden. De factuur dient in alle gevallen betaald te worden. U krijgt pas toegang tot de online cursus als de factuur betaald is!
  4. De cursushandleiding ontvangt u zodra de betaling voldaan is via email. Deze kunt u desgewenst zelf printen.

  ONLINE CURSUSSEN KUNSTELO VOOR LEERLINGEN

  1. Individuele leerlingen kunnen zich aanmelden voor de online cursussen STAATSEXAMEN voor de Kunstvakken. Deze cursussen wordt online aangeboden op https://se.kunstelo.nl en bestaat uit bronmateriaal, opdrachten en toetsen.
  2. Na aanmelding ontvangt en betaling (via onze betaalprovider Mollie) krijgt u tot 1 augustus van het lopende schooljaar toegang. Er wordt nadat u betaald heeft en tenminste één maal ingelogd heeft op de betreffende cursus geen restitutie meer verleend van het betaalde bedrag Actuele prijzen staan op de website vermeld.

  ABONNEMENT KUNSTELO

  1. In het schooljaar waarin u de cursus voor docenten volgt kunt u een abonnement voor het gebruik van de KunstELO afsluiten voor u en uw leerlingen voor dat schooljaar. De kosten hiervoor bedragen 270 euro (ex btw) voor maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling extra betaald u 5 euro (ex.btw)
  2. Aan het eind van het schooljaar worden de accounts gesloten. De docent Kunstvakken actualiseert de online omgeving met het oog op de nieuwe eindexamenprogramma’s.
  3. Begin van het nieuwe schooljaar kunt u (opnieuw) een abonnement op de KunstELO nemen voor 270 euro (ex. BTW) per jaar voor maximaal 30 leerlingen. Voor elke leerling extra betaalt u 5 euro (ex BTW). Uw account wordt geactiveerd zodra de factuur is betaald. Dit abonnement duurt een jaar. In de maand juni ontvangt u jaarlijks een aanbod om dit abonnement te verlengen.
  4. Indien u klachten heeft over de inhoud of de organisatie van de cursus, kunt u ons klachtenformulier invullen.
  5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
  6. Digischool reageert binnen 10 dagen op de klacht. U ontvangt een inhoudelijke reactie of de mededeling dat Digischool meer tijd voor onderzoek nodig heeft.
  7. Indien Digischool meer tijd voor onderzoek nodig heeft ontvangt u een toelichting en een datum waarop Digischool verwacht met een definitieve reactie te komen.
  8. Indien u het niet eens bent met deze reactie, zal een onafhankelijk persoon uw klacht bekijken, eventueel contact met u opnemen en binnen een maand uitspraak doen.
  9. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen, Digischool en indiener van de klacht.
  10. Eventuele gevolgen van de uitspraak dienen door betrokken partijen te worden uitgevoerd.
  11. Ingediende klachten worden gedurende vijf schooljaren bewaard.

  INDIEN VAN TOEPASSING:

 • Digischool streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op se.kunstelo.nl, static.kunstelo.nl of www.kunstelo.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Digischool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.